Gmina Gawłuszowice
oficjalny portal internetowy
/

Procedury

 

Dowody osobiste

przyjęcia wniosku i wydania dowodu osobistego
TUTAJ - do pobrania plik .doc

 

 

Działalność gospodarcza

imprezy masowe
TUTAJ - do pobrania plik .doc

w sprawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
TUTAJ - do pobrania plik .doc

w sprawie dokonania zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
TUTAJ - do pobrania plik .doc

w sprawie wykreślenia wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
TUTAJ - do pobrania plik .doc

w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
TUTAJ - do pobrania plik .doc

 

 

Ewidencja ludności

dokonania zameldowania, wymeldowania cudzoziemca
TUTAJ - do pobrania plik .doc

w sprawie dokonania zameldowania, wymeldowania obywatela państwa członkowskiego Unii Eur.
TUTAJ - do pobrania plik .doc

zameldowania w trybie decyzji administracyjnej
TUTAJ - do pobrania plik .doc

wymeldowania lub anulowania zameldowania w trybie decyzji administracyjnej
TUTAJ - do pobrania plik .doc

udostępniania danych osobowych
TUTAJ - do pobrania plik .doc

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w sprawie uzyskania świadczeń materialnych o charakterze socjalnym
TUTAJ - do pobrania plik .doc

w sprawie uzyskania prawa do zaliczki alimentacyjnej
TUTAJ - do pobrania plik .doc

w sprawie uzyskani świadczeń rodzinnych
TUTAJ - do pobrania plik .doc

wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
TUTAJ - do pobrania plik .doc

 

 

Grunty, nieruchomości

w sprawie najmu, użyczenia nieruchomości na okres do 3 lat
TUTAJ - do pobrania plik .doc

darowizna nieruchomości na rzecz gminy
TUTAJ - do pobrania plik .doc

decyzja podział nieruchomości
TUTAJ - do pobrania plik .doc

rozwiązania za porozumieniem stron umowy użytkowania wieczystego
TUTAJ - do pobrania plik .doc

użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej w drodze przetargu
TUTAJ - do pobrania plik .doc

użytkowanie wieczyste nieruchomości w drodze bezprzetargowej
TUTAJ - do pobrania plik .doc

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym
TUTAJ - do pobrania plik .doc

zgłoszenia zmian do ewidencji gruntów i budynków
TUTAJ - do pobrania plik .doc

 

 

Podatki

przyjmowania wniosków o zwrot podatku akcyzowego i ich weryfikacja
TUTAJ - do pobrania plik .doc

uzyskania ulgi podatkowej w formie
TUTAJ - do pobrania plik .doc

wydania zaświadczenia
TUTAJ - do pobrania plik .doc

 

 

Środowisko

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
TUTAJ - do pobrania plik .doc

udzielenia zezwolenia na hodowlę lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
TUTAJ - do pobrania plik .doc

 wycinka drzew - przepisy po 17 czerwca 2017r.  

- TUTAJ - do pobrania plik.pdf

 

Urząd Stanu Cywilnego

dokonania zameldowania, wymeldowania
TUTAJ - do pobrania plik .doc

dokonania zmiany imienia (imion) dziecka
TUTAJ - do pobrania plik .doc

powrotu po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
TUTAJ - do pobrania plik .doc

ustalenia i odtworzenia aktu stanu cywilnego
TUTAJ - do pobrania plik .doc

uznania dziecka
TUTAJ - do pobrania plik .doc

wniosku o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego
TUTAJ - do pobrania plik .doc

wniosku o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
TUTAJ - do pobrania plik .doc

wpisania do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
TUTAJ - do pobrania plik .doc

wydania zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
TUTAJ - do pobrania plik .doc

wydania zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
TUTAJ - do pobrania plik .doc

wydania zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania
TUTAJ - do pobrania plik .doc

zawarcia związku małżeńskiego
TUTAJ - do pobrania plik .doc

zezwolenia na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa
TUTAJ - do pobrania plik .doc

zmiany imienia lub nazwiska, ustalenia pisowni imienia i nazwiska
TUTAJ - do pobrania plik .doc
^ Powrót na górę